Syllabus

    SHIN-GI-TAI AIKIDO GRADING SYLLABUS

 1. SHIHONAGE                                          6. IKKYO

 2. IRIMINAGE                                          7. NIKKYO

 3. KOTEGAESHI                                      8. SANKKYO

 4. KAITENAGE                                         9. YONKKYO

 5. TENCHINAGE                                      10. KOSHINAGE

 

(WHITE) –       6TH KYU: (1)    KATATE KOSADORI –   AI HANMI – ARTS;  1 – 9

(YELLOW) –  5TH KYU: (2)    KATATE DORI –   GYAKU HANMI – ARTS;  1 – 9

 (ORANGE) –  4TH KYU: (3)    MUNEDORI  – ARTS;  1 – 9

 (GREEN) –      3RD KYU: (4)   KATADORI       USHIRODORI KOKYUNAGE

                                                        (5)   SHOMEN            SHOMEN KOSHIWAZA

                                                        (6)   YOKOMEN          3 KOKYUDOSA *

 

(BLUE) –  2ND KYU: ARTS;  1 – 9        

    (7)   MUNE TSUKI  –  MUNE TSUKI ROKKYO

    (8)   MEN TSUKI        YOKOMEN GOKKYO

    (9)   RYOTE MOCHI     3 KOKYUDOSA *

 

(BROWN)  – 1ST KYU:  (3 ARTS FROM 1-9)

 (10) RYOTE DORI    ZAGE IKKYO

(11) USHIRO RYOTEDORI       HANMI HANDACHI

 (12) USHIRO KUBISHMINE             3 KOKYUDOSA *

 

* 3 KOKYUDOSA 

1. STATIC

2. PUSH DOWN ON WRISTS

3. PUSH FORWARD ON WRISTS